Regulamin i polityka prywatności

Regulamin Sklepu Internetowego www.thedom.store

I Podstawowe informacje dotyczące sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.thedom.store prowadzony jest przez PARADA&PARADA PARADOWSKA I PARADOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 521169939, NIP: 6762611314, KRS: 0000952445, ul. Długa 56/1, 31-146 Kraków (dalej: Sklep).
 2. Kontakt ze Sklepem : tel: 534 983 873; e-mail: info@thedom.store

II Składanie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego

 1. Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.thedom.store przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:
 1. Kupujący dokonuje rejestracji w sklepie internetowym www.thedom.store oraz loguje się na swoje konto internetowe;
 2. Kupujący umieszcza towary w swoim koszyku;
 3. Kupujący wybiera sposób dostawy;
 4. Kupujący wybiera sposób płatności;
 5. Kupujący potwierdza dokonanie zamówienia,
 6. Kupujący otrzymuje e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia (w przypadku standardowego przelewu bankowego internauta otrzymuje w pierwszej kolejności e-mail potwierdzający zgłoszenie, a następnie po zaksięgowaniu przez Sklep należności, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia).
 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez Sklep zamówienia złożonego przez Kupującego oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami. Treść strony internetowej www.thedom.store i jej podstron stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie jest wiążącą ofertę składaną przez Sklep.
 2. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. W przypadku zamówienia z opcją odbioru osobistego, Kupujący zostanie powiadomiony przez Obsługę Sklepu e-mailem o możliwości odbioru towaru.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 5. Kupujący jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego www.thedom.store w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III Rejestracja i logowanie

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.thedom.store (założenia konta internetowego), Kupujący powinien wybrać zakładkę „Moje konto” na stronie www.thedom.store, wybrać opcję „Utwórz konto”, wpisać swój adres e-mail oraz wybrać przycisk „Utwórz nowe konto”. Następnie internauta powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.
 2. Rejestracja w sklepie internetowym www.thedom.store, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego www.thedom.store są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.thedom.store, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Kupującego ze sklepu internetowego www.thedom.store należy skontaktować się z Obsługą Sklepu www.thedom.store.
 5. Logowanie do sklepu internetowego www.thedom.store odbywa się poprzez wybranie zakładki „Zaloguj” na stronie www.thedom.store i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia konta internetowego jeśli zweryfikowanie poprawności danych podanych w procesie rejestracji okaże się niemożliwe.

IV Płatności

 1. Ceny wskazane na stronie www.thedom.store są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.
 2. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie www.thedom.store, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Kupującego, które są płatne osobno.
 3. Ewentualne koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości Kupującego podczas zatwierdzania zamówienia
 4. W sklepie internetowym www.thedom.store możliwe są następujące formy płatności:
  1. kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro;
  2. za pomocą systemu płatniczego PAYU
 5. W przypadku wyboru zapłaty przelewem tradycyjnym wysyłka towaru następuje dopiero po otrzymaniu zapłaty przez Sklep internetowy, tj. po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu. 
 6. Do chwili zapłaty za towar:
  1. Sklep internetowy wstrzyma się z wysyłką lub wydaniem towaru;
  2. prawo własności towaru nie przechodzi na Kupującego;
 7. W braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez www.thedom.store, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich www.thedom.store, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód wszystkich transakcji między www.thedom.store a Kupującym. Sklep internetowy dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kupujący będzie miał do nich dostęp za pośrednictwem strony www.thedom.store, w zakładce „Zamówienia”.
 8. We wszystkich przypadkach Sklep zaleca Kupującemu przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.

V Realizacja zamówienia

 1. Informacje dotyczące towarów i cen są ważne tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie www.thedom.store.Kupujący ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych artykułów na stronie informacyjnej każdego towaru. W przypadku niedostępności towaru i nieaktualnej informacji o dostępności na stronie internetowej, Sklep powiadomi Kupującego o niedostępności towaru.
 2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na obszarze Polski, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Węgier, Łotwy.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 2 do 3 dni roboczych na terenie Polski i 3 do 5 dni roboczych na terenie Europy począwszy od złożenia oferty przez Kupującego, chyba że inny termin został indywidualnie uzgodniony z Kupującym
 5. Koszty dostawy naliczane są oddzielnie i są podawane kwotowo najpóźniej w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 7. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy to zgłosić w celu uzupełnienia braków.
 8. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zaleca się sporządzenie protokołu szkodowego.
 9. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Kupującemu będącemu konsumentem, ponosi Sklep.
 10. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Za odbiór osobisty Sklep nie pobiera żadnych opłat. 

VI Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

 1. Kupujący będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) ma prawo odstąpić od każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dostarczenia mu przedmiotu umowy sprzedaży – bez podawania przyczyny odstąpienia oraz bez obowiązku ponoszenia kosztów innych, niż wyraźnie wskazane w treści niniejszego regulaminu. 
 2. Termin na odstąpienie jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument złoży stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z wzoru jest dobrowolne.
 3. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną. 
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII Gwarancja, rękojmia i procedura reklamacyjna

 1. Sklep ma obowiązek dostarczania towarów wolnych od wad. Sklep, jako sprzedawca, odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną – w zakresie określonym przepisami art. 556 i kolejnymi Kodeksu cywilnego. 
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 1. Żądać usunięcia wady;
 2. Żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad;
 3. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
 4. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy wada rzeczy ma charakter istotny;
 1. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego rozwiązania żądać
 1. wymiany rzeczy na wolną od wad
 2. usunięcia wady chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 3. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 6. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny
 2. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad
 3. żądania usunięcia wady
 1. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi
 3. Sklep Internetowy nie jest gwarantem oferowanych do sprzedaży towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej towary oferowane do sprzedaży przez Sklep, jej warunki są udostępniane przy opisie towaru na stronie internetowej www.thedom.store lub jej podstronach albo w dokumencie gwarancyjnym obejmującym oświadczenia gwaranta.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można przesyłać na adres internetowy lub tradycyjny Sklepu, a z tytułu gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym towaru.

VIII Karty podarunkowe

 1. Sprzedający umożliwia nabycie karty podarunkowej stanowiącej elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym znajdującym się w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 41/1 (Karta podarunkowa fizyczna) lub w Sklepie Internetowym (Karta podarunkowa online)w zakresie ustalonego limitu kwotowego.
 2. Karta podarunkowa fizyczna może zostać nabyta w sklepie stacjonarnym lub może zostać wysłana przesyłką pocztową, po uprzednim jej zamówieniu i uregulowaniu płatności. Karta podarunkowa fizyczna wydawana jest Użytkownikowi na trwałym nośniku. Karta podarunkowa fizyczna może zostać zrealizowana wyłącznie w sklepie stacjonarnym.
 3. Karta podarunkowa online wysyłana jest drogą emaliową w postaci unikalnego kodu podarunkowego, który należy wpisać przy finalizacji zakupu. Karta podarunkowa on-line może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie Internetowym.
 4. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na wybraną kwotę spomiędzy następujących kwot: 200, 500, 1000, 2000 zł.
 5. Użytkownik uprawniony jest do jednorazowego wykorzystania Karty podarunkowej, niewykorzystana kwota nie podlega zaliczeniu na poczet przyszłych zakupów. Kupujący nie jest również uprawniony do zwiększenia wartości Karty podarunkowej ponad początkowo opłaconą i niewykorzystaną wartość.
 6. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Sklep Internetowy bądź poprzez płatności elektroniczne udostępnione w ramach Sklepu Internetowego. Przy zakupie Karty podarunkowej w Sklepie Internetowym wyłącza się możliwość płatności przy odbiorze.
 7. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 8. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Karty podarunkowej nie podlega oprocentowaniu.
 9. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta podarunkowa nie podlega zwrotom.
 10. Nabywca Karty podarunkowej on-line zakupionej w Sklepie Internetowym będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej on-line bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie rozpoczął korzystania z Karty podarunkowej on-line. Odstąpienie od umowy o Kartę podarunkową on-line oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, oraz regulaminu Sklepu Internetowego w zakresie określonym w pkt. VI.
 11. Sklep nie wydaje duplikatów Karty podarunkowej.
 12. Użytkownik może korzystać z Karty podarunkowej w dowolnym czasie, ale nie później niż 6 miesięcy od jej zakupu.
 13. Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty podarunkowej, przepada.
 14. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą/kredytową bądź inną, akceptowaną przez Sprzedającego formą.
 15. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą podarunkową w przypadku braku środków na Karcie podarunkowej, upływu terminu ważności Karty podarunkowej, czy też przejściowych technicznych możliwości realizacji płatności Kartą podarunkową (np. braku odczytu Karty podarunkowej na skutek uszkodzenia jej nośnika).
 16. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
 17. Karta podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.
 18. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone bądź, których nośnik, po przekazaniu Użytkownikowi, został uszkodzony lub zniszczony z przyczyn innych niż leżące po stronie Sprzedającego. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Karty podarunkowej, o których mowa powyżej Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.
 19. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu zakupionego Towaru, zakupionego za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty podarunkowej fizycznej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 20. Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym z użyciem Karty podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci Karty podarunkowej on-line o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe przelewem na konto. W tym przypadku warunkiem zwrotu ceny Towaru zakupionego z użyciem Karty podarunkowej on-line jest uprzednie podanie numeru konta, na które niniejszy zwrot ma zostać dokonany.

IX Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i www.rf.gov.pl.
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

X Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez podmiot prowadzący Sklep, tj. PARADA&PARADA PARADOWSKA I PARADOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 521169939, NIP: 6762611314, KRS 0000952445, ul. Krowoderska 41/1, 31-141 Kraków.

Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto na stronie www.thedom.store.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych internautów jest PARADA&PARADA PARADOWSKA I PARADOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 521169939, NIP: 6762611314, KRS 0000952445, ul. Krowoderska 41/1, 31-141 Kraków
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym info@thedom.store lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci: zakładania i obsługi konta na stronie internetowej www.thedom.store, zawieraniem z Kupującym i wykonywaniem umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w sklepie internetowym www.thedom.store (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
   • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   • badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego www.thedom.store z jego funkcjonowania – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   • ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu www.thedom.store oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.
 4. Odbiorcami danych osobowych użytkowników sklepu internetowego mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom odpowiedzialnym za badanie satysfakcji klienta – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dodatkowo w zw. z realizacją zamówień, dane Kupujących mogą być przekazywane poczcie polskiej oraz firmom kurierskim oraz podmiotom odpowiedzialnym za płatności elektroniczne. Administrator udostępnia dane upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/współpracownikom, kancelariom prawnym.
 5. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą do momentu:
  • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży,
  • przez okres przewidziany w Regulaminie na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży
  • do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).
 6. Kupujący w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto, zakładka „Moje konto”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownik sklepu internetowego ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, 
 9. Podanie danych osobowych przez internautę jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym.
 10. Korzystanie z portalu sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na udostępnianie Kupującemu treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.

XI Wymagania sprzętowe

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego www.thedom.store możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego co najmniej następujących wymagań technicznych:
 1. aktualna wersja przeglądarki (wspierane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari – tylko aktualne wersje przeglądarek ze stron producentów dla systemu Windows oraz Mac OS X) z włączoną obsługą Java Script i Cookies; dla urządzeń mobilnych aktualna wersja przeglądarki Safari, Google Chrome dla systemu IOS 13+ oraz Google Chrome i domyślna przeglądarka dla systemu Android 10+ . 
 2. minimalny viewport 320px
 3. własny dostęp klienta stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
 4. zainstalowanej obsługi wtyczek Quick Time;
 5. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 1. Strony internetowe Sklepu wykorzystują pliki cookies.

Dom używa plików cookie, aby zapewnić Ci personalizowane zakupy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
Koszyk
.
.
.